trikolora

V důsledku epidemie koronaviru (COVID-19) a souvisejících restriktivních opatření orgánů veřejné moci vznikl nepoměr mezi právy a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy uzavřené s obchodním partnerem, a to v můj neprospěch. Mohu s tímto nežádoucím stavem něco udělat?

V zásadě ano. V případě, kdy je Váš obchodní partner ochotný se dohodnout, není v podstatě nutné apelovat specificky na ustanovení zákona. V opačném případě přichází v úvahu postup upravený ustanovením § 1765 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dle předmětného ustanovení občanského zákoníku, dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě. Při kumulativním naplnění výše popsaných podmínek je dále nutné prokázat, že jste změnu nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a že tato změna nastala až po uzavření smlouvy, anebo se Vám stala až po uzavření smlouvy známou.

Pokud jste na sebe smlouvou výslovně nepřevzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, tedy doporučujeme, pokusit se iniciovat obnovu jednání o smlouvě za účelem obnovení rovnováhy vzájemných práv a povinností. V této souvislosti je však nutné upozornit, že po dobu těchto jednání jste nadále povinen plnit závazky ze smlouvy tak, jak je ujednáno ve smlouvě.

Pokud je jednání s protistranou neúspěšné, resp. nedojde-li k dohodě stran na změně smlouvy, je možné domáhat se u soudu změny smlouvy anebo jejího zrušení. Soud ovšem není vázán návrhem a má široký prostor pro vlastní uvážení o spravedlivých poměrech mezi stranami. Aby bylo možné domáhat se zásahu soudu, je nutné dále prokázat, že právo na obnovení jednání o smlouvě bylo uplatněno vůči druhé smluvní straně v přiměřené lhůtě, přičemž platí vyvratitelná právní domněnka, že tato lhůta činí dva měsíce od doby, kdy se dotčená smluvní strana o podstatné změně okolností dozvěděla.


03. 02. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo