trikolora

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru nemohou splnit povinnosti, které pro mě vyplývají ze smlouvy uzavřené s obchodním partnerem. Jak se za této situace zachovat?

Pokud se plnění Vašich závazků ze smlouvy stalo objektivně tj. nezávisle na Vaší vůli a bez Vašeho přičinění zcela nemožným, a není možné ani zhojení pozdějším plněním, využitím pomoci jiné osoby či vynaložením většího úsilí či vyšších nákladů, by se mohlo jednat o případy tzv. následné nemožnosti plnění upravené v § 2006 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se kterou se spojen automatický zánik dotčených nesplnitelných závazků. K zániku závazku dochází v plném rozsahu, pokud částečné plnění, které zůstalo reálně proveditelným, nemá pro Vašeho obchodního partnera význam, jinak jen z části, jejíž splnění se stalo nemožným. O nemožnosti plnění jste povinen druhou smluvní stranu bez zbytečného prodlení informovat, jinak můžete nést odpovědnost za škodu vzniklou druhé smluvní straně v důsledku pozdního informování.

V této souvislosti však upozorňujeme, že v případě restriktivních opatření orgánů veřejné moci přijatých v souvislosti s epidemií, která na určitou dobu zakazují jednání, k němuž jste se smluvně zavázán, nelze s ohledem na jejich dočasný charakter vnímat jako důvod absolutní následné nemožnosti splnění závazku, a to s výjimkou tzv. fixních závazků.

Lze tedy shrnout, že závazky, které je možné splnit opožděně, za ztížených podmínek, s většími náklady, nebo s pomocí jiné osoby nezanikají a nabízí se řešení popsaná u předešlých dotazů a závazky, u kterých opožděné plnění nemá pro Vašeho obchodního partnera význam, by zásadně měly podléhat režimu již výše zmíněných fixních závazků dle ustanovení § 1980 občanského zákoníku, tj. zaniknout již v důsledku samotného prodlení dlužníka.


03. 02. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo