trikolora

Na základě krizového opatření státu k zamezení šíření koronaviru jsem musel omezit svou podnikatelskou činnost. Za jakých podmínek mohu mít vůči státu nárok na náhradu škody?

Pokud se jedná o krizové opatření vydané na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost státu za škodu způsobenou takovýmto restriktivním krizovým opatřením orgánu veřejné moci upravuje § 36 krizového zákona. Dle předmětného ustanovení krizového zákona je stát povinen nahradit škodu (skutečnou škodu a ušlý zisk) způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Odpovědnost státu je tedy založena na současném naplnění tří zákonných předpokladů, jimiž jsou i) přijetí krizového opatření orgánu veřejné moci (tj. například usnesení vlády České republiky zakazující maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách nebo činnost provozoven stravovacích služeb), ii) vznik škody a iii) příčinná souvislost mezi krizovým opatřením a vznikem škody. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. 

V této souvislosti upozorňujeme, že nahrazena nemůže být škoda, která vznikla v důsledku samotné epidemie a nikoli na základě konkrétního krizového opatření orgánu veřejné moci.

S ohledem na výše uvedené je však třeba také zmínit, že aktuální situace se značně změnila, když došlo k nahrazení přijatých usnesení Vlády ČR novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Původní usnesení Vlády ČR byla vydána podle krizového zákona, avšak opatření Ministerstva zdravotnictví jsou vydána podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, což má značný dopad na právní výklad ve smyslu, zdali dotčená osoba vůbec může uplatnit nárok vůči státu na náhradu škody způsobenou krizovými opatřeními. To vše je nyní v rámci odborné veřejnosti velmi diskutovanou otázkou. 

Diskuse odborné veřejnosti v zásadě různými cestami dospívá k závěru (ač existují i opačné názory), že náhrady škody podle krizového zákona se budou moci přímo dotčené osoby domáhat, a to jak za prvních 10 dní trvání omezení, tak i za dobu platnosti omezení vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

S ohledem na stanoviska členů Vlády ČR lze očekávat, že žádostem o náhradu škody podle krizového zákona nebude v zásadě vyhovováno a bude nutné celou situaci řešit v rámci navazujících soudních řízení, kde bude celá věc řádně posouzena soudy.


25. 03. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo