trikolora

Je možné zajistit opravu a servis technologie v potravinářské a zemědělské výrobě na území České republiky zahraničními pracovníky?

Za splnění určitých podmínek to možné je. Usnesením vlády č. 387 byla s účinností ode dne 14. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu stanovena výjimka ze zákazu vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří jsou pracovníky servisu kritické infrastruktury. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. a nařízení vlády č. 154/2020 Sb., v návaznosti na výše uvedené stanoví průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury, a to včetně odvětví potravinářství a zemědělství. Při současném naplnění těchto kritérií je možné jednorázově zajistit neodkladnou či havarijní opravu a servis technologie v potravinářské a zemědělské výrobě (zejména opravy či servis výrobní linky, zemědělských strojů, apod.) zahraničním pracovníkem.

Je však třeba upozornit na to, že průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou přísná a musí být naplněna současně.

Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko

a) obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin,

b) ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % hrubého domácího produktu, nebo

c) dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125000 osob.

Odvětvová kritéria pro potravinářství a zemědělství jsou následující:

A. Rostlinná výroba

Výměra obhospodařované půdy jednotlivé farmy nebo zemědělského podniku, na území jednoho kraje pro jednotlivou plodinu nejméně 4000 ha.

B. Živočišná výroba

Počet chovaných kusů zvířat v jednom chovu na území jednoho kraje podle základních druhů hospodářských zvířat

a) skot: nejméně 10000 kusů,

b) prasata: nejméně 45000 kusů,

c) drůbež: nejméně 300000 kusů.

C. Potravinářská výroba

Nenahraditelnost produkce výrobního závodu nebo provozovny na území jednoho kraje podle základních druhů potravin

a) mlýnské výrobky: nejméně 80000 tun za rok podle základních druhů mlýnských výrobků,

b) cukr: nejméně 230000 tun za rok,

c) pekařské výrobky: nejméně 600000 tun za rok podle základních druhů pekařských výrobků,

d) mléko a mlékárenské výrobky: nejméně 65 mil. litrů mléka za rok nebo nejméně 100000 tun mlékárenských výrobků za rok,

e) maso a masné výrobky: nejméně 200000 tun masa za rok podle základních druhů masa nebo nejméně 500000 tun masných výrobků za rok podle základních druhů masných výrobků.

Subjekt, který je svou povahou označen za subjekt kritické infrastruktury, je povinen vystavit potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury, jehož vzor je dostupný zdePotvrzení musí být opatřeno razítkem subjektu a podpisem styčného bezpečnostního pracovníka.

Dle sdělení Ministerstva vnitra, kterým se stanovují podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice České republiky za účelem vstupu, může pro subjekty, které nejsou samy o sobě označeny za subjekt kritické infrastruktury, ale jejich činnost je významná pro fungování subjektu kritické infrastruktury, vystavit potvrzení subjekt kritické infrastruktury, pro který bude činnost zajišťována pracovníky jiného subjektu. Tímto subjektem je v potravinářském a zemědělském odvětví například Ministerstvo zemědělství, které může na základě výše uvedeného vystavit potvrzení pro vstup zahraničního pracovníka kritické infrastruktury do ČR ve prospěch subjektu, který sám nesplňuje kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury. Zda takovéto potvrzení v konkrétním případě vystaví či nikoli je však zcela na jeho uvážení.

 V této souvislosti je rovněž nutné upozornit na restriktivní opatření stanovená výše uvedeným usnesením vlády, jimiž jsou:

V případě, že jako subjekt nesplňujete, příp. Vaše infrastruktura nesplňuje, kritéria pro určení prvků kritické infrastruktury, ani nevystaví potvrzení subjekt kritické infrastruktury postupem podle výše uvedeného sdělení Ministerstva vnitra, neumožňuje usnesení vlády č. 387  s účinností ode dne 14. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu vstup zahraničních pracovníků za účelem jednorázové opravy nebo servisu technologie v potravinářské a zemědělské výrobě, ledaže by šlo o přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu..

Výše uvedené usnesení vlády č. 387 sice ještě obsahuje výjimku pro vstup cizinců do ČR, je-li vstup těchto cizinců v zájmu ČR, ta však podle našeho názoru bude pro tyto případy obtížně využitelná, neboť výjimku vnímáme jako zamýšlenou pro skutečně mimořádné situace s dopadem na zájmy ČR jako celku.

S ohledem na výše uvedené, zejména pokud nebudou naplněna kritéria prvků kritické infrastruktury, bude dle našeho názoru třeba každou takovou jednotlivou situaci individuálně posoudit a vyhodnotit nejlepší možný postup. K takovému individuálnímu posouzení a vyhodnocení jsme Vám samozřejmě k dispozici.


 14. 04. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo