trikolora

Je možné zajistit opravu a servis technologie v potravinářské a zemědělské výrobě v zahraničí pracovníkem z České republiky?

Za splnění určitých podmínek to možné je. Usnesením vlády  č. 387 byla s účinností ode dne 14. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu stanovena výjimka ze zákazu překročení hranice z území České republiky pro pracovníky servisu kritické infrastruktury. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. a nařízení vlády č. 154/2020 Sb., v návaznosti na výše uvedené stanoví průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury, a to včetně odvětví potravinářství a zemědělství. Při současném naplnění těchto kritérií je možné jednorázově zajistit neodkladnou či havarijní opravu a servis technologie v potravinářské a zemědělské výrobě (zejména opravy či servis výrobní linky, zemědělských strojů, apod.) pracovníkem v zahraničí.

Je však třeba upozornit na to, že průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou přísná a musí být naplněna současně.

Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko

a) obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin,

b) ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % hrubého domácího produktu, nebo

c) dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125000 osob.

Odvětvová kritéria pro potravinářství a zemědělství jsou následující:

A. Rostlinná výroba

Výměra obhospodařované půdy jednotlivé farmy nebo zemědělského podniku, na území jednoho kraje pro jednotlivou plodinu nejméně 4000 ha.

B. Živočišná výroba

Počet chovaných kusů zvířat v jednom chovu na území jednoho kraje podle základních druhů hospodářských zvířat

a) skot: nejméně 10000 kusů,

b) prasata: nejméně 45000 kusů,

c) drůbež: nejméně 300000 kusů.

C. Potravinářská výroba

Nenahraditelnost produkce výrobního závodu nebo provozovny na území jednoho kraje podle základních druhů potravin

a) mlýnské výrobky: nejméně 80000 tun za rok podle základních druhů mlýnských výrobků,

b) cukr: nejméně 230000 tun za rok,

c) pekařské výrobky: nejméně 600000 tun za rok podle základních druhů pekařských výrobků,

d) mléko a mlékárenské výrobky: nejméně 65 mil. litrů mléka za rok nebo nejméně 100000 tun mlékárenských výrobků za rok,

e) maso a masné výrobky: nejméně 200000 tun masa za rok podle základních druhů masa nebo nejméně 500000 tun masných výrobků za rok podle základních druhů masných výrobků.

Uvedené Usnesení vlády č. 387 bohužel nedává odpověď na to, jak posuzovat prvek kritické infrastruktury v zahraničí, nicméně předpokládáme, že takový prvek kritické infrastruktury by měl naplňovat výše uvedená kritéria. Subjekt, který je svou povahou označen za subjekt kritické infrastruktury, je povinen vystavit potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury, jehož vzor je dostupný zdePotvrzení musí být opatřeno razítkem subjektu a podpisem styčného bezpečnostního pracovníka. 

Pro vycestování z ČR by mělo podle našeho názoru platit, že subjekty kritické infrastruktury v jiných členských státech jsou za takové subjekty označeny podle svých národních pravidel. Potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury by podle našeho názoru logicky měl vystavit sám zahraniční subjekt, ke kterému by měl pracovník z ČR vycestovat, potvrzení i v takovém případě musí být opatřeno razítkem subjektu a podpisem.

Podle našeho názoru není zcela správné použití i pro vycestování z ČR stejného postupu jako je uveden ve sdělení Ministerstva vnitra, kterým se stanovují podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice České republiky za účelem vstupu, na jehož základě může pro subjekty, které nejsou samy o sobě označeny za subjekt kritické infrastruktury, ale jejich činnost je významná pro fungování subjektu kritické infrastruktury, vystavit potvrzení subjekt kritické infrastruktury, jakým je v potravinářském a zemědělském odvětví například Ministerstvo zemědělství. Zvláště pokud taková infrastruktura mimo ČR nebude mít žádnou významnou faktickou vazbu k ČR. Pokud je však Ministerstvo zemědělství ochotno i v takových případech potvrzení vystavovat a takto umožnit vycestování za servisem kritické infrastruktury mimo ČR, nelze vyloučit akceptování takového postupu i jinými orgány ČR než Ministerstvem zemědělství a že v takovém případě bude takovému pracovníku opuštění ČR na hranicích umožněno.

V této souvislosti je rovněž nutné upozornit na restriktivní opatření stanovená výše uvedeným usnesením vlády, jimiž jsou:

V případě, že cílová infrastruktura v zahraničí k servisu či opravě nesplňuje kritéria pro určení prvků kritické infrastruktury, ani nevystaví potvrzení subjekt kritické infrastruktury postupem podle výše uvedeného sdělení Ministerstva vnitra, neumožňuje usnesení vlády č. 387 s účinností ode dne 14. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavuvyslání pracovníka za účelem jednorázové opravy nebo servisu technologie v potravinářské a zemědělské výrobě, která není kritickým prvkem infrastruktury, do zahraničí, ledaže by šlo o přeshraniční pracovníky, tzn. občany České republiky, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici..

S ohledem na výše uvedené, zejména pokud nebudou naplněna kritéria prvků kritické infrastruktury, bude dle našeho názoru třeba každou takovou jednotlivou situaci individuálně posoudit a vyhodnotit nejlepší možný postup. K takovému individuálnímu posouzení a vyhodnocení jsme Vám samozřejmě k dispozici.


14. 04. 2020 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo