trikolora

Jak postupovat v případě nákazy koronavirem na pracovišti?

Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky České republiky je v zájmu omezení rizika šíření nemoci důležité dodržet následující postup.

Pokud zaměstnanec vykazuje příznaky infekčního onemocnění a máte důvodné podezření, že může být nakažen koronavirem, je doporučováno dohodnout se (telefonicky) se zaměstnancem, aby svůj zdravotní stav nahlásil příslušné krajské hygienické stanici, která rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci.

Pokud zaměstnanec v tomto směru odmítne spolupracovat, můžete o zdravotním stavu zaměstnance přímo informovat příslušnou krajskou hygienickou stanici.

Ke snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na onemocnění Covid-19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické zařízení.

 

V případě potvrzení nákazy krajská hygienická stanice zjišťuje, kde se nakažený pohyboval, s kým byl v osobním kontraktu na pracovišti i mimo něj a na základě těchto zjištění vydá v každém konkrétním případě nákazy individuální pokyny vedoucí k omezení rizika šíření nemoci, např. preventivní vyšetření a karanténa spolupracovníků aj..

 

Vedle dodržování rozhodnutí krajské hygienické stanice o dalším postupu je samozřejmě vhodné i nadále pokračovat v obecných preventivních opatřeních bránících šíření onemocnění na pracovišti a případně zvýšit rozsah preventivních opatření na nejvyšší dostupnou úroveň podle doporučení pro dané odvětví, například zintenzivnit desinfekci prostor, kde se mohl zaměstnanec s diagnostikovaným virovým onemocněním pohybovat, přijmout opatření k ochraně klíčových pracovníků, omezit styk pracovníků na odlišných směnách, omezit styk blízkých spolupracovníků zaměstnance s diagnostikovaným virovým onemocněním s ostatními zaměstnanci, a podobně, podle možností zaměstnavatele.

 

K tomu je nutné připomenout, že zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Tato povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích, tedy nejen na jeho zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě těchto zjištění přijímat opatření k odstranění zjištěných rizik. Zaměstnavatel je také povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem.

 

V souvislosti s výše uvedeným s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jste jako zaměstnavatel oprávněni vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo máte podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci a do výsledku vyšetření jako opatření k prevenci rizik neumožnit takovému zaměstnanci výkon práce.

 

Uvedené odpovídá i doporučením Ministerstva práce a sociálních věcí, podle kterých v případě podezření z nákazy přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.


03. 04. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo