trikolora

Musím platit nájem za uzavřenou prodejnu potravin, do které nemám ani přístup, jelikož provozovatel tržiště, ve kterém je prodejna umístěna všechny nájemce z prostor vykázal? Pokud pronajímatel bude na úhradě nájmu trvat, nejedná se v tomto případě o bezdůvodné obohacení?

V první řadě záleží na znění nájemní smlouvy, ale obecně lze říci, že povinnost platit nájemné trvá. Ačkoli je krizovým opatřeními vlády České republiky zakázán maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích, opatření nemá žádný vliv na plnění Vašich smluvních závazků, včetně práv a povinností vyplývajících z nájmu av případě uhrazeného nájemného nepůjde o bezdůvodné obohacení. Pokud je předmětem nájemní smlouvy prostor sloužící podnikání, který aktuálně není z důvodu opatření využitelný pro účel, jež byl ve smlouvě sjednán, doporučujeme obrátit se na pronajímatele a pokusit se s ním jednat o možnosti přiměřené slevy z nájemného. Nárok na slevu však za této situace nevyplývá přímo ze zákona a její poskytnutí je tedy pouze na uvážení a rozhodnutí pronajímatele a jeho vůli jednat v zájmu zachování dobrých vztahů. V každém případě jsou však pro posouzení Vašich vzájemných práv a povinností rozhodující podmínky a ujednání konkrétní nájemní smlouvy.

 

Pokud však pronajímatel nájemce z pronajatých prostor vykázal a neumožňuje nájemci pronajatou věc vůbec užívat, byť i jen jiným způsobem, než je maloobchodní prodej, a zamezil nájemci přístup k ní, jedná se ze strany pronajímatele o porušení jeho povinnosti nájemci věc přenechat a zajistit mu nerušené užívání věci, neboť stejně jako v případě placení nájemného, opatření nemá vliv ani na povinnosti pronajímatele vůči nájemci. Také v tomto případě bude záležet na znění předmětné nájemní smlouvy, nicméně podle našeho názoru by bylo možné za použití ustanovení § 2208 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznámit pronajímateli vadu pronajímané věci spočívající v zamezení a neumožnění přístupu k pronajaté věci a tedy znemožnění zcela užívání pronajaté věci a v oznámení uplatnit právo nájemce na prominutí nájemného nebo právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.

 

V důsledku epidemie koronaviru a souvisejících restriktivních opatření orgánů veřejné moci současně může doházet k podstatné změně okolností, která způsobuje zvlášť hrubý nepoměr práv a povinností smluvních stran nájemní smlouvy, neboť zde na jedné straně existuje povinnost platit nájemné v plné výši a na druhé straně nemožnost předmět nájmu užívat za účelem, za kterým byl pronajat. V takovém případě se znevýhodněná strana (nájemce) může na základě ustanovení § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na pronajímateli domáhat jednání o nových podmínkách smlouvy. Pokud nájemce nedosáhne s pronajímatelem shody, může se následně obrátit na soud s návrhem na změnu podmínek nebo zrušení nájemní smlouvy. Výše uvedené však neplatí, pokud nájemce na sebe nájemní smlouvou převzal nebezpečí změny okolností.


07. 04. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo