trikolora

Jaká jsou opatření ve vztahu k fungování právnických osob v době trvání mimořádného opatření při epidemii v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby?

Na základě zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, může rozhodování orgánů probíhat s využitím technických prostředků či per rollam písemně, a to bez ohledu na to, zda to připouští zakladatelské právní jednání. Pokud jde o samotné rozhodování per rollam, zde se použijí ustanovení dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

V případě, že uplyne funkční období člena orgánu, prodlužuje se na základě výše referovaného zákona o 3 měsíce ode dne skončení mimořádných opatření, nevyjádří-li s tím příslušný člen orgánu písemně nesouhlas. Prodloužení funkce platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

Pokud neklesne počet členů voleného orgánu pod svou polovinu, může dojít k tzv. kooptaci. Dle předmětného zákona je možné jednotlivé členy dodatečně zvolit nebo jmenovat, volba nového člena však musí být odsouhlasena všemi zbývajícími členy daného orgánu, a to až do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn k jejich volbě.

Shora uvedeným zákonem se rovněž prodlužuje lhůta k projednání účetní závěrky obchodní korporace. Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky s.r.o., a.s. či družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020.

Veškerá výše popsaná práva a povinnosti vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně stanoveno jinak.


15. 05. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo