trikolora

Na co je třeba si stále dávat pozor po návratu zaměstanců do práce?

I po návratu zaměstnanců na pracoviště je nutné zohlednit a mít stále na vědomí, že nebezpečí šíření nákazy onemocněním COVID-19 může stále přetrvávat a nadále mohou být účinná jistá omezující opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR nebo opatření lokálního charakteru reagující na výskyt nákazy v dané lokalitě.

Žádný právní předpis či závazné rozhodnutí přímo a komplexně nereguluje pravidla chování zaměstnavatelů a zaměstnanců při výše popsané situaci. Vždy je třeba vycházet z obecných právních předpisů, doporučení dostupných z veřejných zdrojů, interních předpisů zaměstnavatele a v neposlední řadě okolností konkrétního případu.

Dle relevantních ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (zákoník práce), je zaměstnavatel mj. povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (§ 101 odst. 1 zákoníku práce). Zde je nutné upozornit, že tato povinnost zaměstnavatele se vztahuje nejen na samotné zaměstnance, ale na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na pracovištích.

Zaměstnavatel je dále povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům (§ 102 odst. 1 zákoníku práce). V této souvislosti je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě těchto zjištění přijímat opatření k odstranění zjištěných rizik.

V návaznosti na aktuální situací je rovněž na místě připomenout že, zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek (§ 102 odst. 7 zákoníku práce).

V neposlední řadě je zaměstnavatel taktéž povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce (§ 224 odst. 1 zákoníku práce).

Shora popsaný právní rámec pro řešení nastalé situace platí stejně pro všechny zaměstnavatele, nicméně v praxi vyvstane zcela odlišná potřeba vypořádání se s danou situací na pracovišti, kde je např. práce vykonávána pěti zaměstnanci v jednotlivých kancelářích, na pracovišti s mnoha zaměstnanci a s tzv. open space prostorem, kde se za den mohou potkat desítky až stovky zaměstnanců, a nebo třeba v restauračním či hotelovém provozu. Důležité budou rovněž okolnosti pohybu veřejnost, hostů, návštěv a jiných osob na pracovišti.

Pokud dojde k dohodě se zaměstnanci na práci z domova, je nutné zdůraznit, že podmínky pro home-office musí být v každém jednotlivém případě stanoveny na základě písmenné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.


09. 08. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo