trikolora

Jaká daňová opatření byla v souvislosti s pandemií koronaviru přijata?

Posečkání nebo splátkování úhrady daně

Informace Generálního finančního ředitelství k posečkání daně dostupná ZDE.

V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Pokynem, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 9, dochází k prominutí úroků z prodlení a úroků z posečkání v případech, že úrok vznikl od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a u kterého bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání nebo splátkování nedoplatku v souvislosti s koronavirem (COVID-19).

 

Posečkání úhrady záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob

Metodický pokyn k posečkání úhrady záloh je dostupný ZDE.

V případě žádostí o posečkání úhrady záloh a daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

 

Úprava (snížení) záloh anebo výjimka z jejich placení na dani z příjmů

Dle tzv. generálního pardonu č. 2 dochází k prominutí záloh na dani z příjmů fyzických a právnických osob u poplatníků, konkrétně jde o prominutí první pololetní zálohy nebo druhé čtvrtletní zálohy splatné k 15. 6. 2020. Ostatní poplatníci, kteří mají např. hospodářský rok, mohou v odůvodněných případech o prominutí žádat individuálně. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně. V případě, že záloha k 15. 6. 2020 byla poplatníkem uhrazena a na základě této úhrady vznikne vratitelný přeplatek, podléhá tento standardnímu postupu dle § 154 a 155 daňového řádu.

 

Odpuštění sankcí v případě prodlení

Žádat o odpuštění sankcí v případě prodlení lze dle pokynů zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím ve Finančním zpravodaji č. 4/2020, č. 5/2020, č. 6/2020, č. 7/2020 a Finančním zpravodaji č. 9.

 

a) Pokud správce daně na základě individuální žádosti alespoň částečně promine úrok z prodlení nebo dojde k posečkání úhrady daně z důvodu COVID-19.

b) V případě daňových přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 majících zákonnou lhůtu pro podání přiznání k 1. 4. 2020, pokud bude přiznání podáno nejpozději do 18. 8. 2020. Totéž platí i pro poplatníky mající zákonnou lhůtu pro podání přiznání k 1. 7. 2020, s výjimkou subjektů věcně příslušných Specializovanému finančnímu úřadu.

c) V případě daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde lhůta pro podání daňového přiznání uplyne v období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020, pokud toto daňové přiznání bude podáno nejpozději dne 31. 12. 2020.

d) V případě vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 zákona o daních z příjmů, pokud vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 bude podáno nejpozději dne 31. 5. 2020.

e) V případě vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby podle § 38d odst. 9 zákona o daních z příjmů za zdaňovací období roku 2019, pokud toto vyúčtování bude podáno nejpozději dne 1. 7. 2020.

f) Rovněž se promíjí pokuta dle § 38w zákona o daních z příjmů za neoznámení osvobozeného příjmu dle § 38v za zdaňovací období 2019 fyzickým osobám za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 18. 8. 2020.

g) V případě podání dodatečného daňového přiznání (DODAP) za zdaňovací období 2018, pokud došlo ve zdaňovacím období roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů, zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích a pokud bude DODAP podáno nejpozději dne 18. 8. 2020.

h) Pokuty za pozdní podání hlášení k DPH budou řešeny následovně:

Bez výzvy správce daně budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v hodnotě 1.000 Kč vzniklé za období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Některé další pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v tomto období budou promíjeny na individuální žádost plátce z důvodů souvisejících s COVID-19.

ch) Při pozdním podání daňového přiznání k DPH bude postupováno takto:

Kromě prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání plošně zavedeného pro všechny daňové subjekty za podmínek uvedených výše, dochází k automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně i u plátců, kterým byla na základě individuálně podané žádosti alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení (10, 30, 50 tisíc Kč) z důvodů souvisejících se šířením COVID-19. A to za předpokladu, že toto opožděné daňové přiznání bude podáno nejpozději v den, kdy bylo podáno i související opožděné kontrolní hlášení.

 

a) Pokud správce daně na základě individuální žádosti povolil posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky z důvodu COVID-19, a tento úrok vznikl od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

b) V případě úhrady daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019, jejíž splatnost nastane 1. 4. 2020, pokud bude tato daň uhrazena nejpozději do 18. 8. 2020. Totéž platí i poplatníky mající daň z příjmů splatnou k 1. 7. 2020, s výjimkou subjektů věcně příslušných Specializovanému finančnímu úřadu.

c) V případě úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020, pokud tato daň bude uhrazena do 31. 12. 2020.

d) V případě úhrady vyplývající z vyúčtování daně z příjmů dle § 137 odst. 2 daňového řádu za zdaňovací období roku 2019, pokud je s vyúčtováním spojena i povinnost odvést daň, bude-li tato daň uhrazena nejpozději dne 1. 7. 2020.

e) V případě podání DODAP za zdaňovací období 2018, pokud došlo ve zdaňovacím období roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů, zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích a pokud bude daň uhrazena nejpozději dne 18. 8. 2020.

f) V případě úhrady záloh na dani silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, pokud budou uhrazeny nejpozději 15. 10. 2020.

 

Prominutí správních poplatků

Nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky placené Finanční i Celní správě pro všechny žádosti podané do 31. 12. 2020.

Informace Generálního finančního ředitelství k prominutí úroků dostupná ZDE.

 

Potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

V případě vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané od 15. 4. do 31. 12. 2020, daňový subjekt zároveň nemusí prokazovat účel, pro jaký je potvrzení o bezdlužnosti vyžadováno.

 

Jak je to s EET?

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákona o evidenci tržeb (zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu), která nabývá účinnosti ke dni 3. 6. 2020. Novela prodlužuje odklad plnění vybraných povinností podle zákona upravujícího evidenci tržeb až do konce letošního roku, tj. do 31. 12. 2020, a to jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou fází (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak i pro subjekty, které měly původně začít evidovat tržby od 1. 5. 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká všem subjektům k datu 1. 1. 2021, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají. Pozastavení plnění vybraných povinností podle zákona upravujícího evidenci tržeb se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.


09. 08. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo