trikolora

Jaké jsou podmínky při posuzování způsobilých provozoven, rozhodného období a způsobilých výdajů pro podporu v programu COVID – Nájemné?

Cílem programu COVID - Nájemné je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části, jež byla uzavřena) a s ní přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření Vlády ČR zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

Účelem podpory je částečně uhradit nájemné za rozhodné období za provozovnu nebo její část, v níž byl na základě přijatých mimořádných opatření podnikatelům zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům.

Podpora programu COVID – Nájemné se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů.

O podporu z programu COVID – Nájemné mohou žádat i žadatelé za provozovny, které provozovaly výdejová okénka. Rozhodující skutečností totiž je, že jim byl v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 zakázán prodej zboží a poskytování služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

Výzva k programu COVID – Nájemné počítá se situací, že podpora bude poskytována podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům i v části provozovny, jež byla uzavřena a podpora pak je určena k částečné úhradě nájemného za rozhodné období za uzavřenou část provozovny. Žádat o podporu lze jen na provozovnu, která musela být zavřena. Žadatel podává vždy jednu žádost na jednu provozovnu. Při posuzování oprávněnosti žádosti a oprávněnosti výdajů se přihlíží k využití jednotlivých prostor.

Podmínky programu COVID – Nájemné nestanovují, jakým způsobem má být zajištěn výpočet části nájemného, které je způsobilým výdajem pro účely programu COVID – Nájemné. Předmětem nájmu má být pro účely programu provozovna dle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Na všechny ostatní prostory, které nejsou součástí provozovny, není možné podporu žádat. Vhodné je podle Ministerstva průmyslu a obchodu např. požádat o tu část nájmu vztahující se k provozovně, a to výpočtem dle jednotlivých ploch, na které se vztahuje nájemní smlouva. Výběr a forma výpočtu není nijak závazně stanovena.

Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora programu COVID – Nájemné, se považuje období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020. V případě skončení nájmu před 30. červnem 2020 je rozhodným obdobím časový úsek od 1. dubna 2020 do skončení nájmu.

Způsobilým výdajem je platba rozhodného nájemného za splnění podmínky podle bodu 8.2 výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejněné dne 19. června 2020 k programu COVID – Nájemné. V případě, že se k nájemnému účtuje DPH a zároveň žadatel je plátcem DPH, není DPH způsobilým výdajem a nelze na ní čerpat podporu. V případě, že není stanovena pevná částka nájemného (například u nájemních smluv s výpočtem tzv. obratového nájemného), je způsobilým výdajem pouze základní nájemné bez obratové složky za rozhodné období. Na způsobilé výdaje podpořené z programu COVID – Nájemné není možné získat jinou podporu v rámci rozhodného období.

Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace na rozhodné nájemné. Dotace bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory (dále jen „Rozhodnutí“).

Proti Rozhodnutí, proti usnesení o zastavení řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu nelze podat řádný opravný prostředek, nelze jej přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ani nelze žádat obnovu řízení.

V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši podpory, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


24. 08. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo