trikolora

Jaký je obsah žádosti o podporu v programu COVID – Nájemné?

Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.), přičemž tyto náležitosti žadatel vyplní přímo do žádosti v informačním systému AIS MPO (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default, dále jen „Systém“)

Tyto náležitosti jsou:

a) údaje o příjemci dotace (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou) a název a adresa poskytovatele dotace (ta se generuje automaticky)

b) požadovanou částku a bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora

c) účel, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc (dále jen "žadatel o dotaci") žádané prostředky použít,

d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo,

e) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, informaci o identifikaci

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,

f) další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele,

g) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,

h) informace o identifikaci provozovny, na kterou bude žadatel žádat o podporu.

ad f) Potřebné doklady a čestná prohlášení jsou pro žadatele připraveny v Systému, přičemž povinnými přílohami jsou:

Maximální výše dotace je 10 milionů Kč a její rozdělení mezi jednotlivé provozovny záleží na žadateli a výši rozhodného nájemného.

Žádost o podporu se podává prostřednictvím Systému, který je dostupný na webových stránkách www.mpo.cz (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default).

Při formálním hodnocení bude posuzováno:

a) zda je žadatel oprávněným žadatelem a zda splňuje podmínky stanovené v čl. 4. Není-li žadatel oprávněným žadatelem nebo není-li splněna některá z podmínek stanovených v čl. 4, ministerstvo usnesením řízení o žádosti zastaví. 

b) zda žádost splňuje veškeré náležitosti dle čl. 10 Výzvy. Pokud žádost některou z náležitostí nesplňuje, nebo některou z příloh neobsahuje, nebo pokud jsou některé z příloh neaktuální či nejsou předloženy v náležité podobě, postupuje ministerstvo podle čl. 14. 

Žadatelé budou na základě ustanovení § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzýváni k odstranění vad své žádosti. Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát v téže věci. Lhůta pro odstranění vad žádosti činí čtrnáct (14) kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena výzva k odstranění vad žádosti. MPO může na žádost žadatele stanovenou lhůtu prodloužit.

Žádost, která splnila podmínky formálního hodnocení, bude doporučena k podpoře.

Řízení o poskytnutí podpory (dále jen „řízení“) vede ministerstvo a postupuje v něm podle § 14 a násl. rozpočtových pravidel.

U žadatelů, resp. příjemců podpory bude MPO vykonávat veřejnosprávní kontroly použití podpory, a to zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Žádosti o podporu lze podávat od 26. června 2020 do 30. září 2020.


24. 08. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo