trikolora

Jak mohou zaměstnavatelé zajistit dobrovolné antigenní testování svých zaměstnanců ve firmách?

Od 1. března 2021 mohou zaměstnavatelé dle následujícího postupu samotestovat své zaměstnance antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Pokud je to možné, mohou zaměstnavatelé využít síť POC antigenních center, v nichž je vyšetření plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, další možností je samotestování.

Upozorňujeme, že vedle níže uvedeného postupu, který může být aktualizován doporučujeme sledovat také internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) - https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/.

 

Současně považujeme za nutné uvést, že vedle postupů níže deklarovaných je třeba dodržet další požadavky právních předpisů v okamžiku, kdy jde stále o dobrovolné testování – jde např. o informovaný souhlas testovaného s testováním a rovněž respektování pravidel ochrany soukromí a osobních údajů.

 

Postup, který musí zaměstnavatelé při antigenním testování svých zaměstnanců dodržet dle MPO

 1.  Pro samotestování je možné využít antigenní testy ze seznamu, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. (k nalezení zde). Seznam bude průběžně aktualizován.

 2. Testy je možné pořídit v rámci standardní distribuční sítě (ve velkém objemu přímo od distributora nebo např. v lékárně). K testům musí být přiložen návod v českém jazyce a je důležité uschovat fakturu pro následující případné kontroly ze strany zdravotních pojišťoven.

 3. Je možné i testování zaměstnanců v domácím prostředí, pokud bude dodržen níže uvedený postup. Je nutné zaměstnance informovat, že v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 nemají použít samotest, ale mají postupovat podle návodu pro příznakové osoby (dostupný zde).

 4. Testování se neprovádí u následujících osob:
  1. osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní (skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou),
  2. osoby, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod., a které nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 5. Zaměstnavatelé musí seznámit všechny zaměstnance, kteří budou test používat s příbalovou informací a návodem k použití.

 6. Na pracovišti je nutné vyčlenit vhodný prostor k testování (nevyužívanou místnost nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců) a vybavit pověřené zaměstnance, kteří budou spolupracovat při provádění testů, ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle, ochranné rukavice).

 7. Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech (ke stažení zde - dle informací z Ministerstva zdravotnictví zdravotní pojišťovny připravují elektronické vykazování, které zveřejní). V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

 8. Negativní výsledek: zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.

 9. Pozitivní výsledek: zaměstnanec je povinen vykonat následující úkony:
  1. sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli,
  2. nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit,
  3. bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého registrujícího praktického lékaře nebo místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
  4. do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat,
  5. tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN,
  6. zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.

 10. S použitými testy se musí naložit dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob (dostupný zde):
  1. vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm, v případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého,
  2. po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem,
  3. pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad, nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic,
  4. osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

 11. Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji.

 12. Jednou měsíčně musí zaměstnavatel vykázat vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc na testovaného. První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března.

 

Upozorňujeme, že výše uvedené postupy se mohou měnit dle nových informací od MPO, Ministerstva zdravotnictví a usnesení Vlády ČR.

 

01. 03. 2021

 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo