trikolora

Jaké jsou podmínky pro povinné testování zaměstnanců (k 9.3.2021)?

Na základně aktuálních vládních opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla vyhlášena povinnost testování v podnicích, a to na základě následujících kritérií. Povinnost testování bude zavedena od 3. března 2021 pro společnosti s více než 250 zaměstnanci, od 5. března 2021 se bude povinnost týkat i podniků s 50 až 249 zaměstnanci. Povinné testování se dále rozšiřuje i na veřejné zaměstnavatele s alespoň 50 zaměstnanci.

Kritérium pro povinnost testování se odvíjí od celkového počtu zaměstnanců společnosti, nikoliv od počtu zaměstnanců, kteří se nacházejí na místě pracoviště. Mezi zaměstnance, kteří musí být testováni, se počítají i agenturní zaměstnanci, kteří jsou zaměstnavateli přiděleni a pracují osobně na pracovišti nebo osoby, které na základě jiného než pracovněprávního vztahu a současně vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti společně se zaměstnanci zaměstnavatele (např. spolupracující OSVČ či jiné osoby, které se vyskytují pravidelně na daném pracovišti – např. coworking).

Od 12. března 2021 mohou zaměstnavatelé umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze v případě, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 kalendářních dnech některý z dále uvedených testů, a jeho výsledek je negativní:

Testování zaměstnanců se provádí dvěma způsoby, a to na základě samoodběrových testů nebo prostřednictvím POC antigenních center (příp. jiných poskytovatelů zdravotnických služeb na základě uvedených podmínek, více zde: Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které je zcela hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit.

Samoodběrové testy si zaměstnavatel zakoupí od společnosti uvedené v seznamu, který je veden a aktualizován Ministerstvem zdravotnictví, více zde: Seznam poskytovatelů. Společnost nebo OSVČ využívající samoodběrové testy na konci měsíce vystaví vyúčtování pro zdravotní pojišťovnu. V případě pozitivního výsledku musí tuto skutečnost zaměstnavatel ohlásit závodnímu či obvodnímu lékaři nebo hygienikům.

Výše příspěvku je stanovena na 60 Kč, maximálně však 4 testy měsíčně na jednoho zaměstnance či OSVČ bez zaměstnanců. První vyúčtování za měsíc březen bude provedeno v dubnu, zdravotní pojišťovny nyní chystají elektronické formuláře, prostřednictvím kterých bude možné o příspěvky na provedené testy žádat. Za zaměstnance bude pojišťovny o příspěvek žádat zaměstnavatel, OSVČ bez zaměstnanců žádají samy. Dobrovolně a na vlastní náklady lze testy provádět libovolně. Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je uvedený detailní postup ohledně samotestování, více zde: Průvodce samotestováním ve firmách.

Výjimka z povinného testování se uplatní na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nově je však potřeba o této skutečnosti doložit potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb.

Další výjimkou z povinného testování je vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, a sice po 14 dnech od očkování. Povinné testování se dále nevztahuje ani na zaměstnance, kteří vykonávají práci z domova (pracují tzv. na home office). Osoby pracující na home office jsou započítávány do celkového počtu zaměstnanců, od kterého se povinnost testování pro zaměstnavatele odvíjí, povinnost testování se těchto osob však netýká.

V nabídce jsou různé druhy samoodběrových antigenních testů, díky kterým je možné testovat prostřednictvím slin, výtěru z nosu či z ústní dutiny. Cena testů se může lišit, s postupnou vyšší nabídkou testů bude však cena pravděpodobně obecně klesat. Zaměstnavatelům se v případě samoodběrových testů ukládá povinnost vést evidenci provedených testů u zaměstnanců, a to včetně agenturních zaměstnanců, spolupracujících OSVČ či jiných osoby, které se vyskytují pravidelně na daném pracovišti – např. coworking.

Pro samotnou likvidaci použitých antigenních testů je stanoven metodický pokyn Ministerstva životního prostředí dostupný zde: Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob. Použité testy se při dodržení přesného postupu (použití vhodného pytle, dezinfekce) mohou dát do směsného odpadu.

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců vyšším než 250 platí následující termíny:

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí následující termíny: 

Pokud jde o veřejné zaměstnavatele s více než 50 zaměstnanci, v tomto případě je pro ně stanovena povinnost testovat od 10. března 2021, od 17. března 2021 nesmí být na pracovišti přítomni netestovaní zaměstnanci, pokud nespadají do několika z výše zmíněných výjimek. O povinnosti testovat může rozhodnout i veřejný zaměstnavatel s méně než 50 zaměstnanci.

Zaměstnanec, který se odmítne podrobit testu, zaměstnavatel zamezí ve vstupu na pracoviště. Pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodnou na některé z dálkových forem výkonu práce nebo na čerpání dovolené, bude se jednat na straně zaměstnance o tzv. jinou důležitou osobní překážku v práci. Podle Zákoníku práce zaměstnanci za tuto nepřísluší náhrada mzdy, ačkoli zaměstnavatel může na základě vlastního uvážení náhradu mzdy poskytnout i nad rámec zákona.

V případě pozitivního výsledku testu zaměstnance je zaměstnanec povinen uvědomit o této skutečnosti zaměstnavatele, opustit pracoviště a obratem informovat svého obvodního lékaře. Zaměstnavatel může také stanovit povinnost informovat podnikového lékaře, v případě, že zaměstnanec není schopen podnikového lékaře informovat, musí informovat jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo příslušnou hygienickou stanici. Zaměstnanci s pozitivním výsledkem testu bude nařízena karanténa v délce minimálně do dne vykonání PCR testu s negativním výsledkem.

Více informací ohledně povinného testování naleznete zde:

Současně je nutné respektovat i další regulace související s povinným testování – zejména pravidla zákoníku práce, ochranu osobních údajů a soukromí a pravidla poskytování zdravotních služeb.

Upozorňujeme, že informace a podmínky se mohou v čase měnit.

09. 03. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo