trikolora

Jaké podmínky musím splnit, abych získal podporu z nového programu COVID 2021?

Pro získání podpory z Výzvy nového programu „COVID 2021“ je nutné splnit podmínky, které jsou kladeny na oprávněného žadatele.

Oprávněným žadatelem se pro smysl Výzvy v rámci projektu „COVID 2021“ rozumí žadatel splňující všechny následující podmínky:

 

Zároveň musí žadatel doložit všechny potřebné dokumenty a poskytnout všechny informace, které jsou náležitostmi žádosti, např. název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele; bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora; název a adresa poskytovatele; požadovaná částka podpory; účel, na který chce žadatel podporu použít (systém generuje automaticky); lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo (systém generuje automaticky); identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (systém generuje automaticky) apod.

Podpora poskytnutá v rámci Výzvy musí být určena výhradně na úhradu způsobilých výdajů oprávněných žadatelů v období od 1. února 2020 do 31. března 2021. Za rozhodné období se považuje období od 11. ledna do 31. března 2021. 

Způsobilými náklady se rozumí náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé od 1. února 2020 do 31. března 2021.

Žádosti lze podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hod. do 31. května 2021 do 16:00 hod. Žádost o podporu se podává prostřednictvím systému AIS MPO (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default).

Podpora splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až (či jen) do výše 1.800 tis. EUR na podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity (pro tento limit se sčítají podpory poskytnuté v rámci většiny COVID programů (nájemné, ubytování, kultura, sport, lázně atd.), a sčítají se také podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“).

Více informací o novém programu „COVID 2021“ zde https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-2021--260043/

 

31. 03. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo