trikolora

Co přináší nový program „COVID 2021“?

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo a vyhlásilo s platností od 26. 3. 2021 Výzvu k novému dotačnímu programu „COVID 2021“.

Cílem této Výzvy je poskytnout finanční podporu na zajištění likvidity podnikatelům, kterým v důsledku pandemie nemoci COVID-19 či boji proti ní alespoň o 50 % poklesly tržby.

Za rozhodné období se považuje období od 11. ledna do 31. března 2021. 

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období.

Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby, a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Do výpočtu se zahrnují výhradně zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.

Pokud měl žadatel k 11. lednu 2021 méně než tři zaměstnance vyjádřené jako FTE podle předchozího odstavce, stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.

Podporu nelze za stejné období kombinovat s podporou z programů COVID – Nepokryté náklady, AGRICOVID, COVID Kultura, COVID – SPORT III Lyžařská střediska. V případě čerpání podpory z programu COVID - Ubytování II lze podporu kombinovat s tím, že za rozhodné období se považuje 23. leden 2021 až 31. březen 2021.

Žádosti lze podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hod. do 31. května 2021 do 16:00 hod. Žádost o podporu se podává prostřednictvím systému AIS MPO (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default).

Podpora splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až (či jen) do výše 1.800 tis. EUR na podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity (pro tento limit se sčítají podpory poskytnuté v rámci většiny COVID programů (nájemné, ubytování, kultura, sport, lázně atd.), a sčítají se také podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“).

Více informací o novém programu „COVID 2021“ zde https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-2021--260043/.

31. 03. 2021 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo